مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش

مدل 006 – رنگ سرمه ای

قسمت پنجه ی کار ازبهترین نخ توسط بافندگان حرفه ای بافته شده و زیر پنجه قدک حرارتی تعبیه شده که از ضربه به انگشتان وناخن پا جلو گیری میکند ویقه ی کار استرج کش